Regulamin

Regulamin publikowania komentarzy

Na stronie www.cai24.pl

I. Podstawy działania i definicje

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki komentowania wpisów w serwisie internetowym www.cai24.pl, zwanym dalej Serwisem, prowadzonym przez FreeDomMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewska 37/23, 02-672 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382097.

Definicje

a) Administrator serwisu – spółka FreeDomMedia Sp. z o.o.

b) Serwis – platformę informatyczno-informacyjna stworzona i udostępniona przez Administratora w sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikowi dodawanie komentarzy pod zamieszczonymi w niej materiałami i odnoszenie się do innych komentarzy.

c) Komentarz – opublikowane przez Użytkownika teksty, obrazy, wypowiedzi, wpisy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Administratora;

d) Artykuł, materiał prasowy – pochodząca od Administratora treść/zdjęcie/film zamieszczona w Serwisie i udostępniona do skomentowania przez Użytkowników.

e) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu poprzez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejszego Regulaminu

g) Regulamin – niniejszy regulamin zamieszania komentarzy pod materiałami publikowanymi w Serwisie.

II Zasady publikacji

 1. Umieszczenie komentarza pod artykułem w Serwisie wymaga podania przez Użytkownika jego nazwy (nick)
 2. Umieszczenie komentarza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na publiczna udostępnienie Komentarza w sieci Internet ze wszystkim ewentualnymi konsekwencjami takiego działania.
 3. Wyświetlanie Komentarza Użytkowania, związanego z określonym materiałem opublikowanym w Serwisie, będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany Komentarz dotyczy. Czas ten może zostać skrócony przez Administratora Serwisu.
 4. Administrator może przechowywać komentarze Użytkowników bez ograniczenia czasowego, nawet wówczas, gdy nie są już one udostępniane Użytkownikom.
 5. Jeżeli Komentarz stanowi utwór, w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z komentarza jako utworu na następujących polach eksploatacji:
 1. – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
  drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
  najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie,
  wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
  mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Administrator jest uprawniony do udzielania sublicencji innym podmiotom.
 5. Publikując komentarz, Użytkownik zezwala Administratorowi zgody na modyfikowanie Komentarzy, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, lub włączanie Komentarza lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Administrtora praw zależnych w zakresie opisanym powyżej.
 7. Użytkownik nie może publikować komentarzy łamiących prawo i/lub dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego. Niedopuszczalne jest w szczególności publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, jak również wulgaryzmów, reklam, reklam „ukrytych”, wszelkich form promocji, kodów promocyjnych, treści PR, komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych, treści pochodzących od osób trzecich, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu.
 8. Zakazane jest publikowanie treści niezgodnych z prawem, w tym szczególnie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści wymierzonych w interes państwa polskiego, treści stanowiących tajemnicę państwową.
 9. Zakazane jest publikowanie treści w języku innym niż język polski.
 10. Użytkownik zamieszcza Komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników. Zapisanie komentarza na serwerze i umieszczenie go w Serwisie nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za jego treść przez Administratora. Na żądanie uprawnionych organów państwowych, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Administrator przekaże pozostające w jego posiadaniu dane Użytkownika.
 11. Użytkownik umieszczający Komentarze oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, wyświadczenia komuś szkody lub krzywdy.
 12. Użytkownik oświadcza, że umieszczenie jego komentarzy lub innych wpisów, nie spowoduje powstanie wobec Administratora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, jak też, że nie spowoduje naruszenia przez Administratora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jakiekolwiek naruszenie powyższego oświadczenia przez Użytkownika, spowoduje zwolnienie Administratora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia, a Użytkownik naprawi Administrtorowi, osobom
  trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę lub krzywdę, w razie sporu sądowego lub jakikolwiek żądań odszkodowawczych wobec Administratora, na pierwsze żądanie pokryje wszystkie kwoty, kary, odszkodowania, zadośćuczynienia i wszystkie inne wydatki i koszty w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, w każdym czasie bez konieczności powiadamiania użytkownika, komentarzy, które:

a) zawierają treści: propagujące przemoc, sprzeczne z prawem, erotyczne, stanowiące jakąkolwiek formę mowy nienawiści, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady współżycia społecznego;

b) zawierają dane do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, do których Użytkownik nie ma praw autorskich,

b) stanowią reklamę i/lub zawierają przekazy handlowe,

d) propagują napoje alkoholowe, substancje psychotropowe lub środki odurzające,

e) pozwalają na przypuszczenie, że Użytkopwnik wykorzystał tożsamość innej osoby,

f) nie są związane z tematyką komentowanego materiału

g) zostały zamieszczone pod artykułem, o tej samej treści, więcej niż jeden raz,

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia artykułu z Serwisu wraz ze wszystkimi komentarzami.
 2. Użytkownik ma prawo zgłoszenia do moderacji/usunięcia komentarza innego Użytkownika. Zgłoszenia dokonuje się przez kliknięcie czerwonej flagi przy komentarzu. Decyzja o usunięciu zgłoszonego komentarza należy do Administratora a samo zgłoszenie nie oznacza obowiązku usunięcia zgłoszonego komentarza.
 3. Publikując komentarz, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia regulujące stosunek między Użytkownikiem a Administratorem oraz ograniczeń i odpowiedzialności osobistej za treść publikowanych komentarzy.
 4. W przypadku Użytkowników z zagranicy, jako obowiązujące uznaje się prawo obowiązujące na terytoriom Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych podanych przez użytkownika jest FreeDomMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewska 37/23, 02-672 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382092.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia Administratorowi zamieszczenia komentarza w Serwisie. Dane osobowe Użytkownika nie będą poddawane profilowaniu, a Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celu w celu umożliwienia Użytkownikowi zamieszczenia komentarza w Serwisie.
 4. Publikując komentarz i podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu zamieszczania komentarza w Serwisie oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Użytkownik ma świadomość, że dane osobowe, o który mowa powyżej, obejmują także adres IP komputera/innego nośnika, korzystając z którego opublikował Komentarz i że adres ten może zostać użyty przez Administratora w określonym wyżej celu.
 6. Dane osobowe przetwarzane są do czasu usunięcia komentarza lub żądania usunięcia danych lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub do momentu wycofania zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 7. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. W celu udostępniania danych osobowych w zakresie określonym w punkcie 7 powyżej, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: abuse@cai24.pl. lub listownie kierując korespondencję na adres: FreeDomMedia Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37/23, 02-672 Warszawa podając numer telefonu/adres pod którym Administrator może skierować odpowiedź.
 9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Radia Wrocław S.A.

IV. Zmiany

Administrator zastrzega możliwość zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązującego w Polsce prawa.